ch„Doar două lucruri sunt infinite, universul şi prostia umană, însă nu sunt sigur despre primul”.                         
                                                                                                                                      (Albert Einstein).
 „Proștii mor, dar prostia rămâne.”. (Ion Luca Caragiale).

Rezumat. În chitanța de plată a impozitelor și taxelor locale nu se nominalizează adresa exactă a materiei impozabile (teren, clădiri, mijloace de transport) pentru care se face plata, an de an, de șase ani, de milioanele de cetățeni. Pentru eliminarea acestui grav neajuns se impune modificarea de urgență a formularului respectiv.

Prin „Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Nr. 2068 din 22 decembrie 2015”, publicat în Monitorul oficial  nr. 975 din 29 decembrie 2015, în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016, s-au aprobat unele formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.


Între aceste formulare se află, ca unul dintre cele mai importante documente, și „Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale. Model 2016 ITL Regim special – 001”, care este prezentată în Anexa nr. 1 din acest ordin.
Deosebit de important este a se reține faptul că, în art. 2 din acest ordin se prevede (sublinierea îmi aparține): „(1) Tipărirea formularului prevăzut la art. 1, anexa nr. 1 «Chitanţă pentru încasarea creanţelor bugetelor locale - Model 2016 ITL Regim special - 001» se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin.”.
Gravitatea neajunsurilor, atât în acest formular, cât și în chitanțele emise efectiv fiecărui contribuabil, este aceea că nu se menționează datele de identificare a fiecărei materii impozabile.
Spre exemplu, în chitanța emisă cu „Număr dovadă de plată (RRN):101884672531. Data plății: 18.01.2021 14:32:36. Valoare:760,69 Lei” este înscris (plata s-a făcut electronic):

„Detalii plată:
21.A.07.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice/Impozit teren constructii
persoane fizice
IBAN: RO86TREZ2912107020201XXX 8,18 Lei
21.A.07.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice/Impozit cladiri persoane fizice
IBAN: RO42TREZ2912107020101XXX 748,47 Lei
21.A.07.50.00 Alte impozite și taxe pe proprietate/Taxa teren proprietate de stat
persoane fizice.
IBAN: RO76TREZ29121070250XXXXX 4,04 Lei”

Nu am nominalizat organul fiscal din cauză că neajunsurile în discuție sunt la nivel național, sunt cauzate printr-un act normativ. Greșeala organelor fiscale locale constă în faptul că acestea nu au intervenit (pe scara ierarhică a birocrației și a incompetenței) pentru eliminarea gravelor neajunsuri în discuție.
Ori, ESTE INADMISIBIL ca prin chitanța prin care milioanele de contribuabili își plătesc, an de an, de șase ani, impozitele și taxele locale, să nu se înscrie, clar și precis, datele de identificare a fiecărei materii impozabile, singurele din care se poate cunoaște, de fiecare persoană plătitoare, pentru ce i-au fost încasate sumele înscrise în aceasta, dacă este reală materia impozabilă pentru care i s-au încasat banii (terenuri, clădiri, mijloace de transport).
De pildă, în cazul concret al celor trei poziții de plată prezentate mai sus, contribuabilul respectiv nu are de unde să știe pentru ce i s-u încasat banii:
1. La poziția 1: pentru „Impozit pe terenuri de la persoane fizice” sau pentru „Impozit teren constructii”?
2. La poziția 2: pentru „Impozit pe clădiri de la persoane fizice” sau pentru „Impozit cladiri persoane fizice”? Prin ce se deosebesc aceste două impozite, respectiv „Impozit pe clădiri de la persoane fizice” față de „Impozit cladiri persoane fizice”?
3. La poziția 3: pentru „Alte impozite și taxe pe proprietate” sau pentru „Taxa teren proprietate de stat persoane fizice.”? Dacă este vorba de „Alte impozite și taxe pe proprietate”, care sunt acestea? Dar dacă este vorba de „Taxa teren proprietate de stat persoane fizice.”, care este aceasta?
Am redat exact textele din chitanța respectivă, cu neajunsurile din exprimare și din scrierea fără diacritice (neajusuri care se întâlnesc în toate instituțiile statului), cu speranța că, tot sesizând aceste neajunsuri, atât eu cât și numeroși alți cetățeni, glorioșii noștii analfabeți conducători vor înțelege că a venit timpul să se ia măsuri drastice, în special pe plan legislativ și administrativ, pentru respectarea fie și numai a art. 1 din „Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice”, care prevede: „(1) Orice text scris sau vorbit în limba română, având caracter de interes public, în sensul prevăzut la art. 2 din legea nr. 500/2004, trebuie să fie corect din punct de vedere al proprietăţii termenilor, precum şi sub aspect gramatical, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei şi ortografic, conform normelor academice în vigoare.”.
Revenind la problema în discuție, se mai impune precizarea că, în orice chitanță de plată a impozitelor și a taxelor locale, indiferent de cine este emisă aceasta, indiferent cine este contribuabilul, indiferent de natura materiei impozabile și indiferent de forma de plată (cu numerar, online etc.), este obligatoriu ca în aceasta să se nominalizeze adresa exactă a materiei impozabile pentru care s-au încasat banii.
Model de formular în discuție conține gravele deficiența menționate mai sus, care generează, an de an, de șase ani, numeroase și serioase neajunsuri pentru milioane de cetățeni, fapt pentru care se impune a i se aduce modificări prin care să se elimine aceste deficiența.
Revin și precizez că neajunsurile prezentate mai sus nu sunt un caz izolat, nu sunt numai le o unitate municipală de impozite și taxe locale; ele sunt la nivelul întregii țări, sunt generate și tolerate în primul rând de la nivel central, inclusiv prin acte normative.
Pentru eliminarea acestor grave neajunsuri se impune modificarea de urgență a formularului menționat mai sus și luarea unor măsuri prin care să se asigure înscrierea (clar și precis) în fiecare chitanță a datelor de identificare, distinct pentru fiecare materie impozabilă pentru care s-a încasat un impozit sau o taxă.
Se spune că prostia este eternă și invincibilă, dar sper ca această maximă să nu se confirme și în ceea ce privește rezolvarea problema în discuție. În caz contrar am ajunge la ceea ce a spus Caragiale: proștii se rânduiesc, unii pleacă, alții vin, dar prostia lor rămâne și o suportă onestul cetățean.
Este cunoscut faptul că, de 30 de ani, instituțiile statului au fost și sunt condusede persoane promovate incompetente și, în general, fără legătură cu domeniul de activitate pe care îl conduc, după criterii politicianiste și/sau ale unor grupuri de interese (cele mai multe nelegitime), incompetente

Dar cum instituțiile statului au fost și sunt conduse, de 30 de ani, de persoane promovate incompetente și, în general, fără legătură cu domeniul de activitate pe care îl conduc, după criterii politicianiste și/sau ale unor grupuri de interese (cele mai multe nelegitime), incompetente

Am scris aceste rânduri și cu convingerea că „Iar dacă tu ai prevenit un păcătos să se abată de la calea lui şi el nu s-a abătut, atunci el va muri pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai mântuit viaţa.”. (Ezechiel 33. 9).
„Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.”  (Isaia 46:8), şi fiţi conştienţi de faptul că „Prostia câtorva este o durere pentru toţi”. (Syrus, 663).

„Cine are minte, să ia aminte!”.   „Cine are urechi de auzit să audă”. (N. T., Luca, 8.3).   Amin !!!

Bibliografie

Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial  nr. 139 din 31 martie 2000.
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Nr. 2068 din 22 decembrie 2015, publicat în Monitorul oficial  Nr. 975 din 29 decembrie 2015, în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Nr. 2123 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea instrucţiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special – 001, publicat în Monitorul oficial  Nr. 986 din 31 decembrie 2015.